• Xylem là nhà sản xuất thiết bị hóa lý – môi trường – đo lường hàng đầu thế giới.
  • SI Analytics một thành viên tập đoàn Xylem, thương hiệu cũ là SCHOTT®, có hơn 40 năm với các sản phẩm piston burettes, chuẩn độ điện thế (titrators), bộ đưa mẫu (sample changers) và phần mềm.
  • Các sản phẩm thương hiệu SI Analytics: